Autobezitsmodellering in een veranderende stedelijke omgeving, een pseudo panel model voor Parijs

Autobezitsmodellering in een veranderende stedelijke omgeving, een pseudo panel model voor Parijs

Barry Zondag (Significance)

 

In veel Europese steden is de lange termijn trend van een toename van het autobezit per huishouden in de laatste 10-20 jaar omgeslagen naar een stabilisatie van het autobezit of zelfs naar een afname van het gemiddelde autobezit per huishouden. Gelijktijdig neemt in deze landen het autobezit buiten de grote steden en op landelijke schaal nog wel toe en zijn er dus ruimtelijk sterk onderscheidende trends in het autobezit waar te nemen. De hier beschreven trend doet zich nadrukkelijk voor in het studiegebied, de Ile-de-France regio in Frankrijk, waarbinnen zowel de stad Parijs vallen, de sub-urbane schil rondom Parijs als een meer ruraal buitengebied. De opgedane studie ervaringen voor de Ile-de-France regio lijken ook relevant voor autobezitsmodellering in Nederland waar ook sterke ruimtelijke verschillen in de ontwikkeling van het autobezit waarneembaar zijn.

De Ile-de-France maakt voor verkeer- en vervoeranalyses gebruik van een gedesaggregeerd tour based multi-modaal model system dat tot dezelfde modellen familie behoort als de modellen LMS/NRM, Venom of VMA in Nederland. De autobezitsmodule in dit systeem bestaat uit en gedesaggregeed autobezitsmodel op zone niveau, waarbij het autobezit van huishoudens cross sectie is geschat op basis van enquête data voor de Ile-de France regio (EGT survey). Het verschil in autobezit tussen huishoudens wordt hierbij verklaard door kenmerken van de huishoudens, zoals rijbewijsbezit, leeftijd, werkzaam, kinderen en inkomen, en zonale kenmerken als service niveau OV, stedelijke dichtheid en parkeren. Het model is goed in staat om huidige verschillen in autobezit tussen zones en huishoudtypen te verklaren maar niet om de geobserveerde trends te reproduceren. Zo voorspelt de module ook een groei van het autobezit per huishouden in Parijs zelf terwijl er in deze periode een afname is waargenomen.

Doel van de uitgevoerde studie was om een autobezitsmodel te ontwikkelen dat verschillen in ruimtelijke trends kan simuleren op een sub-regionaal niveau en ook aansluit op het gedesaggregeerde model op zone niveau. Op basis van de beschikbare data is gekozen voor het ontwikkelen van een pseudo panel model waarbij gebruik gemaakt kan worden van vergelijkbare enquête data voor meerdere jaartallen (periode 1976-2010). De gekozen methoden maakt het mogelijk om:

  • De gevoeligheid op autobezit van verklarende variabelen zoals inkomen longitudinaal te testen;
  • Expliciet veranderingen in de stedelijke omgeving (zoals toename OV capaciteit, vermindering beschikbare wegcapaciteit) door de tijd mee te nemen en de invloed hiervan te schatten.

De modelresultaten en toepassingen laten zien dat het expliciet meenemen van stedelijke kenmerken en de veranderingen hierin essentieel is om de verschillen in de ontwikkeling van het autobezit tussen regio’s te kunnen verklaren. Dit houdt dus ook in dat bij toepassing van het model hiervoor expliciet scenario aannamen opgesteld moeten worden.

Download presentaties 2018
Don’t spoil…