Leerervaringen Adaptief Programmeren

In de wereld om ons heen volgen ontwikkelingen elkaar in steeds rapper tempo op. Technologische ontwikkelingen, maar ook veranderingen in demografie, klimaat en economie gaan snel. Om goed op deze veranderende omstandigheden en ontwikkelingen in te kunnen springen, is een andere manier van besluitvorming nodig: stap voor stap, flexibel en rekening houdend met onzekerheden. Dit is de kern van adaptief programmeren: het juiste besluit op het juiste moment. Er is al het nodige onderzoek gedaan naar adaptief programmeren. Praktijkkennis over de toepassing in bereikbaarheidsprogramma’s is echter nog schaars. Om daar veranderingen in te brengen zijn in 2017 de eerste ervaringen opgedaan en ook in 2018 zijn we voornemens meer ervaringen op te doen met (vervolg)onderzoeken en praktijkcases. De lessen van 2017 zijn getrokken uit een praktijkcase adaptief programmeren aan de hand van het bereikbaarheidsprogramma SmartwayZ.NL. ‘Learning by doing’ staat bij de praktijkcase voorop: door het ‘gewoon te doen’ ontstaat snel inzicht in de vraagpunten rondom adaptief programmeren. Samen met SmartwayZ.NL is een afweegkader voor adaptief programmeren ontwikkeld, gevisualiseerd in een dashboard. Met het beschikbare instrumentarium van verkeerskundige data en modellen binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een eerste kwantitatieve uitwerking gemaakt van het afweegkader. Hierdoor ontstaat, naast algemene lessen over adaptief programmeren, ook inzicht in de impact op het gebruik van verkeerskundige data en modellen. De belangrijkste lessen zijn: – Houd specifiek rekening met onzekerheden die voor het doel van het programma belangrijk zijn; – Het vaststellen van kantelpunten (momenten waarop het programma ‘in moet grijpen’) is cruciaal voor adaptief programmeren; – Begin, gezien de complexiteit, klein: start dus met één of twee indicatoren om adaptief programmeren vorm te geven. – Adaptief programmeren vraagt om inzicht in het verloop van een opgave in de tijd. Prognoses voor de korte en middellange termijn zijn hiervoor nodig. – Een beschrijving van de huidige situatie met waargenomen data is de basis. Om het afweegkader voor de hele looptijd van het programma te kunnen vullen is een consistente methode nodig om waarnemingen te combineren met modeluitkomsten. – Het instrumentarium moet in staat de effecten van brede maatregelpakketten te kunnen inschatten, met daarbij speciale aandacht voor de effecten van Smart Mobility ontwikkelingen Naast het delen van de leerervaringen uit 2017 wordt ingegaan op de voorgenomen praktijkcases en onderzoeken die in 2018 door uitgevoerd gaan worden. De invulling voor de activiteiten van ze worden onderzoeken worden momenteel uitgewerkt en kunnen dus nog niet verder gespecificeerd worden, in maart zal dit wel helder zijn.

PPTS Course 2018
Download presentaties 2018
Presentaties 2018
Top downloads presentaties