Parkeerplafonds en parkeren op afstand in model Utrecht

Utrecht is een stad die volop beweging is. Er wordt flink gebouwd in de stad en er staan ook nog forse woningbouwontwikkelingen op stapel zoals Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek, waarbij er tussen nu en 2040 in totaal in de stad Utrecht ongeveer 100.000 inwoners bijkomen. Daarnaast is de stad Utrecht ook volop bezig de leefbaarheid te verbeteren en meer ruimte te creëren voor de fiets en de voetganger ten opzichte van de auto. Een voorbeeld hiervan is om de binnenring gefaseerd in te richten als stadsboulevard. Dit betekent dat deze wegen veiliger worden gemaakt voor het oversteken, met veel groen en bomen. De genoemde ontwikkelingen Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek bevinden zich echter ook aan dezelfde stadsboulevard, waar minder wegcapaciteit beschikbaar komt.

Met maatregelen als het bufferen van verkeer, stringente parkeernormen, het verbeteren van de fietsstructuur en schaalsprong in OV wordt getracht deze ontwikkelingen haalbaar te maken. Het Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU) speelt hierin een belangrijke rol als beleidsinstrument.

Voor een doorkijk naar het planjaar 2040 zijn verschillende scenario’s opgesteld waarin de verschillende beleidsmaatregelen zijn doorgerekend, zoals het uitbreiden van parkeren op afstand en Mobility Hubs en het verder uitbreiden van het openbaar vervoer netwerk.

 

Om deze ontwikkelingen beter in het bestaande multimodale zwaartekracht model van Utrecht te modelleren, is de gemeente Utrecht samen met Goudappel Coffeng een traject gestart waarbij de ontwikkeling van een Multi proportioneel zwaartekracht model is versneld en getest op het VRU. Vervolgens is het Multi proportioneel zwaartekrachtmodel toegepast op de 2040 scenario’s, waarbij in het schattingsproces rekening is gehouden met parkeerplafonds en parkeren op afstand.

Wij nemen u mee in de toepassing, werking en resultaten hiervan.

 

Download presentaties 2018
Don’t spoil…